FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

PDF ››

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Predávajúci:
Obchodné meno: Tokyo Solar Slovensko s.r.o.
Sídlo: Komenského 18/5, 945 01 Komárno
Adresa pre vrátenie tovaru: Radnótiho 14, 946 03 Kolárovo
IČO: 52 823 610
DIČ: 2121161427
IČ DPH: SK2121161427
tel.: +421 911 505 002
e-mail: info@tokyosolar.sk
Spotrebiteľ:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Adresa spotrebiteľa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Telefón, e-mail spotrebiteľa :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar (názov, počet kusov):
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Objednávka zo dňa:……………………………………………………………………
Číslo faktúry:………………………………………………………………….…
Dátum prevzatia tovaru: ……………………………………………………………………
Peniaze žiadam vrátiť v sume ………………………………….,
na číslo účtu / IBAN: ………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní
odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto
tovaru späť k predávajúcemu. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar
predávajúcemu.

V ……………………………….. Dňa …………………. ……………………………..
Podpis spotrebiteľa