Ochrana osobných údajov

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného
subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt
údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých
prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu
identitu. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP
adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej
osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( „zákon o ochrane osobných údajov”).

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo
spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými
prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo
zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena,
triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?

Tokyo Solar Slovensko s.r.o, IČO 52823610, DIČ: 2121161427, IČ DPH: SK2121161427 so sídlom
Komenského 18/5, 945 01 Komárno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro,
vložka č.: 50014/N
Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým
účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.
Naša webová stránka: www.infra-panely.eu
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov
obrátiť s nejakými otázkami, môžete nás kontaktovať e-mailom na info@tokyosolar.sk.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov.

Spracúvanie údajov pri udržiavaní kontaktov.
Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR (General Data
Protection Regulation, teda nariadenie o ochrane osobných údajov), keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas
so spracúvaním svojich údajov. Cieľom spracúvania údajov je zodpovedanie zákazníckych otázok.
Rozsah spracúvaných údajov: údaje, ktoré sprostredkovala zainteresovaná osoba počas komunikácie
(zvyčajne meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo).

Spracúvanie údajov súvisiace so spracovaním objednávky.
Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba
vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov. Spracúvané údaje: titul, meno, priezvisko, názov firmy, IČO, DIČ,
IČ DPH, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, charakteristika
zakúpeného tovaru, dátum nákupu, hmotnosť objednaného tovaru.

Spracúvanie údajov pri fakturácii.
Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod c) odseku 1 článku 6 o GDPR, týkajúci sa právnej
zodpovednosti správcu údajov, konkrétne splnenie právnych povinností stanovených zákonom o
účtovníctve. Cieľom spracúvania údajov je vystavenie faktúry v súlade s právnymi predpismi a splnenie
povinnosti uchovania účtovného dokladu. Spracúvané údaje: titul, meno, priezvisko, názov firmy,
IČO,DIČ, IČ DPH, fakturačná adresa v prípade vystavenia elektronickej faktúry e-mailová adresa.

Spracúvanie údajov na prepravu tovaru.
Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod b) odseku 1 článku 6 o GDPR, týkajúci sa splnenia
zmluvy. Cieľom spracúvania údajov je dodanie objednaného tovaru objednávateľovi v spolupráci so
zmluvným partnerom. Spracúvané údaje: titul, meno, priezvisko, názov firmy, doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

Spracúvanie údajov súvisiace so zárukou
Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR právne povinnosti
osoby, ktorá spracúva údaje, konkrétne zákon o ochrane spotrebiteľa. Cieľom spracúvania údajov je
splnenie právnych povinností o uchovaní sťažnosti v zápisnici a odpovede. Spracúvané údaje: titul,
meno, priezvisko, názov firmy, telefónne číslo, e-mailová adresa, obsah sťažnosti, údaje o bankovom
účte .

Spracúvanie údajov súvisiace s inými sťažnosťami pri ochrane spotrebiteľa
Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR právne povinnosti
osoby, ktorá spracúva údaje, konkrétne zákon o ochrane spotrebiteľa. Cieľom spracúvania údajov je
splnenie právnych povinností o uchovaní sťažnosti v zápisnici a odpovede. Spracúvané údaje: titul,
meno, priezvisko, názov firmy, telefónne číslo, e-mailová adresa. Spracúvanie údajov určuje zákon o
ochrane spotrebiteľa.

Spracúvanie údajov súvisiace s remarketingovými činnosťami pomocou cookies
Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba
vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov. Cieľom spracúvania údajov je, aby sa zainteresovanej osobe
posielali ponuky, ktoré čo najviac zodpovedajú jej preferenciám a požiadavkám. Spracúvané údaje:
uvedené v časti Informácie ohľadom používania cookies.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje

Vaše osobné údaje uchovávame len na obdobie nevyhnutne potrebné vzhľadom na účel ich spracúvania.
Ak je naša povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje stanovená právnym predpisom, dobu ich
uchovávania určí daný právny predpis. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy,
ktorú sme s Vami uzavreli, musíme ich spracúvať počas celého obdobia platnosti danej zmluvy. Osobné
údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame len na obdobie, na ktoré ste svoj súhlas udelili,
a samozrejme, len do okamihu, kým svoj súhlas odvoláte.

Informácie ohľadom používania cookies
Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa odosiela do vášho počítača (tabletu, smart phonu) z
internetových stránok pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas
uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú preferovaný jazyk, veľkosť písma a
iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej
jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbor cookies umožňuje webovej stránke rozpoznať, či ste ju už niekedy navštívili a o aké stránky
ste mali záujem. Vaša návšteva tak môže byť komfortnejšia, bez potreby opätovného nastavenia
prehliadača. Väčšina súborov cookie na týchto webových stránkach je dočasné cookie. Po opustení
našej webovej stránky budú automaticky odstránené. Trvalé súbory cookie však zostávajú vo vašom
počítači, kým ich manuálne neodstránite vo svojom prehliadači. Používame také trvalé cookies, aby
sme vás poznali pri ďalšej návšteve našich webových stránok.

Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov.
Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Viac informácií o súboroch cookie získate tu:
AboutCookies.org

Aké Cookies využívame?

Funkčné – Tieto cookies sú neodpustiteľné pre používanie webovej stránky, umožňujú základné
funkcie používania webovej stránky. Bez nich nebude množstvo funkcií webovej stránky
sprístupnených.
Analytické – Tieto cookies zhromažďujú informácie o používaní webovej stránky užívateľom,
napríklad, ktoré stránky navštevuje najčastejšie alebo aké chybové hlásenia dostáva. Tieto cookies
nezhromažďujú údaje, ktoré by mohli identifikovať návštevníka, teda pracujú s úplne všeobecnými
anonymnými informáciami. Údaje z nich získané následne slúžia na zlepšenie výkonnosti webovej
stránky.
Cookies sociálnych sietí – Tieto cookies sú využívané pri prekliknutí užívateľa na našu
fanúšikovskú stránku na Facebooku a pri zdieľaní našich článkov na sociálnych sieťach.
Marketingové a reklamné cookies – Tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke
vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za
účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na
základe vášho súhlasu.

Google Analytics
Naša internetová stránka www.infra-panely.eu používa službu na analýzu webu spoločnosti Google
Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google
Analytics (ďalej len „Google”). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú v počítači a
umožňujú analýzu Vášho používania týchto internetových stránok. Informácie vytvorené cookies o
používaní týchto internetových stránok (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v
USA a tam sa ukladajú. Google bude používať tieto informácie, aby vyhodnotil Vaše používanie
týchto internetových stránok, aby zostavil správy o Vašich aktivitách na týchto internetových
stránkach pre Poskytovateľa ako Prevádzkovateľa internetových stránok a na poskytovanie ďalších
služieb spojených s používaním internetových stránok a používaním internetu. Google nebude v
žiadnom prípade Vašu IP adresu dávať do súvislosti s inými údajmi Google. Anonymizácia IP
adresy je aktivovaná na našej webovej stránke, čo znamená, že Vaša IP adresa je vopred skrátená
spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o
Európskom hospodárskom priestore. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale
návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je
iný, môžete si nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov
prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na
našej webovej stránke. Prístup Google Analytics k Vašej aktivite môžete zablokovať tak, že si
inštalujete nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Ďalšie informácie o správe súborov
cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako
napríklad www.allaboutcookies.org. Informácie o tom, ako zaobchádza služba Google Analytics s
údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google:
support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Google Adwords

Naša internetová stránka www.infra-panely.eu používa službu Google AdWords. Služba AdWords
je reklamný program online od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA („Google”).

Ako súčasť služby Google AdWords používame tzv. Sledovanie konverzií. Keď kliknete nareklamu
zobrazenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Súbory cookie sú
malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač ukladá vo vašom počítači. Tieto súbory
cookie vypršia po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľa. Ak by používateľ
navštívil určité stránky webových stránok a súbor cookie ešte neuplynul, spoločnosť Google a
webové stránky môžu zistiť, že používateľ klikol na reklamu a pokračoval na tejto stránke.

Každý inzerent služby Google AdWords má iný súbor cookie. Cookies teda nie je možné sledovať
pomocou webovej lokality inzerenta v službe AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie
na konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre inzerentov v službe AdWords, ktorí
si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníkom sa hovorí o celkovom počte používateľov, ktorí klikli
na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku značiek sledovania konverzií. Inzerenti však
nezískali žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľ ov.

Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania konverzií, môžete sa k tejto funkcii vyhnúť jednoduchým
vypnutím súboru cookie sledovania konverzií Google tým, že zmeníte nastavenia prehliadača.
Týmto spôsobom nebudete zaradení do štatistík sledovania konverzií.

Konverzné súbory cookie sa ukladajú na základe článku. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO.
Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s
cieľom optimalizovať webové stránky aj ich inzerciu.

Viac informácií o službe Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v Pravidlách
ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?gl=hu.

Facebook

Sme autorom a správcom fanúšikovskej stránky na Facebooku. Táto stránka slúži na prezentáciu našich
služieb a produktov a na šírenie akýchkoľvek informácií, článkov a názorov, komunikáciu s Vami ako
účastníkmi. Je sprístupnená pre osoby, ktoré majú viac ako 17 rokov.

Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje
Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu)
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing alebo samostatný prevádzkovateľ
(zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku) https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

Poskytovateľ vytvorením fanúšikovských stránok umožňuje spoločnostiam, aby umiestňovali cookies
na počítači alebo akomkoľvek inom zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila, bez
ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom využívané
cookies spravujú výlučne spoločnosti. Spoločnosti pristúpili k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v
oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít) čím poskytujú primeranú úroveň ochrany
osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje spracúvajú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady(EU) 2016/679. Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom
spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany
osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:
www.facebook.com/about/privacy
Poskytovateľ v rámci fanúšikovských stránok spracúva osobné údaje o účastníkoch (v závislosti od
profilového nastavenia účastníka) v prípade, ak napr. účastník reaguje na príspevky Poskytovateľa,
zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlo ako „páči sa mi to”. Poskytovanie osobných údajov účastníkmi
je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Kliknutím na „like” na
Facebookovej stránke Poskytovateľa súhlasia subjekty, aby Poskytovateľ zavesil na ich nástenku na
Facebooku.

YouTube

Na našej stránke máme vložené videá YouTube. Uložené sú na stránke www.youtube.com a môžu
sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Videá sa aktivujú len vtedy, ak o to výslovne
požiadate. Tieto videá sú tiež integrované do „rozšíreného režimu ochrany osobných údajov”, t. j.
ak ste videá neprehrali, žiadne údaje o Vás, ako používateľovi, nebudú odoslané na YouTube.
Nemáme žiadny vplyv na tento prenos osobných údajov.

Pri prehrávaní videa dostane služba YouTube informácie, že ste klikli na príslušnú podstránku našej
webovej stránky. Zbierajú sa aj osobné údaje, ktoré Váš prehliadač zašle spoločnosti YouTube. Tie
zahŕňajú: IP adresu, dátum a čas žiadosti, množstvo prenesených dát, operačný systém a
používateľské rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača.

K odoslaniu údajov dochádza bez ohľadu na to, či máte na YouTube vytvorený používateľský účet,
cez ktorý ste prihlásený alebo nemáte žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený do služby
Google, vaše údaje sa priradia priamo k vášmu účtu. Ak nechcete, aby boli údaje priradené k vášmu
účtu na YouTube, musíte sa pred prehratím videa odhlásiť. Spoločnosť YouTube ukladá vaše údaje
ako profily používania a používa ich na účely inzercie, prieskumu trhu a/alebo zlepšenie svojich
webových stránok. Takáto analýza (aj v prípade používateľov, ktorí nie sú prihlásení) slúži na
poskytovanie personalizovanej reklamy a informovanie ostatných používateľov sociálnych sietí o
vašich aktivitách na našej webovej stránke. Ak chcete uplatniť akékoľvek práva, ako napríklad
právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, musíte kontaktovať
priamo spoločnosť Google.
Ďalšie informácie ohľadom účelu zhromažďovania údajov a ich spracúvania zo strany YouTube
nájdete v https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk. Obsahujú informácie o vašich právach
a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje
v USA a súhlasila s tým, že akceptuje tzv. „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a
USA“ https://www.privacyshield.gov/participant_search. Ak si chcete byť istý, že žiadne Vaše
osobné údaje nebudú uložené v službe YouTube, neklikajte na vložené videá.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Inštrukcie na zmenu cookie nájdete v pomoci každého prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory
cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho
webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy. Ak používate rozličné
zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač
na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookie.

Návody na nastavenie, resp. vymazanie Cookies podľa typu prehliadača:

Internet Explorer –https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835
Chrome –https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
Safari –https://support.apple.com/kb/PH5042
Opera –http://www.opera.com/help/tutorials
Nesúhlas s používaním cookies môže spôsobiť, že niektoré funkcie nebudú dostupné.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre
spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Chránime
osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu
technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné
opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych
spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a
aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú. Sú to títo
spracovatelia:

Činnosť spracovania údajov súvisiaca s prepravou tovaru

Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: s.r.o., Vložka č. 3215/B
TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10363/N

Spracovanie údajov súvisiace s účtovníctvom
MIRADOR s.r.o. , Hviezdna 11/20, 945 05 Komárno, IČO: 52750337, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 49689/N
Poskytovatelia IT služieb
NAVAR Consulting Kft, 1163 Budapest, Romhány utca 17, Maďarská republika
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 14, Maďarská republika

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a
skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na
spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

Poskytnutie osobných údajov mimo EU.

Poskytovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo EU. Avšak, niektorí z
príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť
umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k
osobným údajom sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú
za spoločnosti zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných
údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv
využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@tokyosolar.sk

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:

právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania
osobných údajov.
právo na prístup k svojim osobným údajom: máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás
spracúvame a prečo
právo na opravu: máte právo upozorniť nás na to, že disponujeme osobnými údajmi o Vás, ktoré
nie sú správne resp. sú neaktuálne a môžete žiadať ich opravu
právo na vymazanie: v takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo
systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz
potrebujeme 25 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme
evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme
všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme
informovať e-mailom.
právo na obmedzenie spracúvania: môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše
nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať
alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo
účelov spracovania.
právo namietať spracúvanie: v prípade ak sa domnievate, že nemáme dôvod na spracovávanie
Vašich osobných údajov, môžete spracovanie Vašich osobných údajov namietať. V spracovaní
Vašich osobných údajov môžeme pokračovať len vtedy, ak preukážeme oprávnené dôvody na ich
spracovanie (to sa netýka určenia, uplatnenia a vymáhania nárokov spoločnosti)
právo na prenosnosť: máte právo nás požiadať o prenos Vašich osobných údajov inému
prevádzkovateľovi v bežne používanej podobe
právo odvolať súhlas: ak nám udelíte súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, máte právo
ho kedykoľvek odvolať a to písomne na info@tokyosolar.sk
právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR: Ak máte pocit,
že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou
kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla
http://www.dataprotection.gov.sk. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení
informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné
údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých
zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po
skončení záväzkových vzťahov s nami.
Naposledy aktualizované 1.12.2020