Všeobecné obchodné podmienky
Článok I.

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Tokyo Solar Slovensko, s.r.o. so
sídlom Komenského 18/5, 945 01 Komárno, IČO: 52823610, DIČ: 2121161427, IČ DPH:
SK2121161427 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č.:
50014/N (ďalej len „predávajúci“) a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“), ktorí
akýmkoľvek spôsobom kontaktujú predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci
ponúka.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Názov spoločnosti: Tokyo Solar Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Komenského 18/5, 945 01 Komárno
Adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru: Radnótiho 14, 946 03 Kolárovo
E-mail: info@tokyosolar.sk
Telefón: + 421 911 505 002
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK24 0900 0000 0051 6753 5667, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Článok II.
Cena tovaru

1. Predávajúci je platcom DPH.
2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na www.infra-panely.eu sú uvádzané vrátane
DPH.
3. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Balné je zahrnuté v cene
dopravy.

 

Článok III.
Objednávka tovaru

1. Tovar môže kupujúci objednať:
– odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu na www.infra-panely.eu
– zaslaním emailu s uvedením požadovaného tovaru na info@tokyosolar.sk
– telefonicky na +421 911 505 002
2. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom
doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu
potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1
zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby
zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
3. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar
dohodnutú cenu.
4. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa
objednávky.
5. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez
udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia
podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom
alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle
peniaze späť na bankový účet kupujúceho.
6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný
tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne
náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť
objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo
neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).
7.Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil
svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných spôsobov platby kúpnej ceny:
Bankovým prevodom – pri tomto spôsobe kupujúci obdrží na email všetky údaje k platbe.
Kupujúci prevedie alebo vloží na účet predávajúceho sumu vo výške ceny objednávky. Tovar
bude predávajúci expedovať po obdržaní platby na bankový účet.
Dobierkou – kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti pri doručení zásielky kuriérskou službou.
2. Platba je možná v mene EUR.

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky (vzniku kúpnej zmluvy) zaslať
kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase zvyčajne do 3-4 pracovných dní od
potvrdenia objednávky.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje
o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), záručný list (ak to vyžaduje
povaha tovaru), návod v slovenskom jazyku v písomnej alebo elektronickej podobe. Faktúra slúži
zároveň ako dodací list.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom
kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

7. O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.
8. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade
poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným
nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
9. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý
spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu
prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
– tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
– dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu
alebo posledného kusu
– tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného
tovaru.
10.V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladoma
tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a
balné platí kupujúci ako za jeden balík.

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako
„Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14
kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa
tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy
je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy podať
na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch,
prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
predávajúcemu. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci
zverejňuje na web-stránke tu:
https://infra-panely.eu/formular_na_odstupenie_od
3. Nárok na 14 dňovú lehotu pre odstúpenie od zmluvy nevzniká pri výrobkoch, ktoré boli upravené
alebo vyrobené podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
4. Tak isto nárok na 14 dňovú lehotu pre odstúpenie od zmluvy nevzniká, ak bola objednávka
realizovaná na právnickú osobu, nakoľko právnické osoby sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka v ktorom je uvedené, že tovar nie je možné vrátiť.
5. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3)
zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní
odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako mu je doručený
tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
6. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.

Článok VII.
Reklamačné a záručné podmienky

1. Pre zakúpený tovar platia záručné a reklamačné podmienky uvedené v reklamačnom poriadku
predávajúceho. Reklamačný poriadok nájdete tu:
https://infra-panely.eu/reklamacne-a-zarucne-podmienky

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov

1. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie
súladu spoločnosti Tokyo Solar Slovensko, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými
právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov
nájdu zákazníci na stránke:
https://infra-panely.eu/ochrana-osobnych-udajov

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné a
záručné podmienky.
2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovejstránke
Predávajúceho.
4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich
neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým
Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z.,
Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
5.Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.

decembra 2020.