Reklamačný formulár

PDF ››

Reklamačný formulár
v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a
zmene a doplnení niektorých zákonov
Predávajúci:
Obchodné meno: Tokyo Solar Slovensko s.r.o.
Sídlo: Komenského 18/5, 945 01 Komárno
Adresa pre vrátenie tovaru: Radnótiho 14, 946 03 Kolárovo
IČO: 52 823 610
DIČ: 2121161427
IČ DPH: SK2121161427
tel.: +421 911 505 002
e-mail: info@tokyosolar.sk
Kupujúci:
Meno a priezvisko:…………………………………………………………………………………………………………..
Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………….….
Telefón, e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………
Číslo faktúry:…………………………………………………………………………………………………………….….
Dátum prevzatia tovaru: ……………………………………………………………………………………..……….
Reklamovaný tovar:……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Popis vady, dôvod reklamácie
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
V ……………………………….. Dňa …………………. ……………………………..
Podpis

Ako prílohu zašlite faktúru alebo záručný list, pri reklamácii vykurovacieho filmu aj vyplnený dátový list
infa vykurovacieho filmu.

Vyjadrenie predávajúceho:

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru.
Podľa nášho názoru Vaša reklamácia BOLA* – NEBOL A* opodstatnená.
Dátum prijatia reklamácie: …………………………………………………………………………………..………….
Dátum vybavenia reklamácie:………………………………………………………………………………….……..
Spôsob vybavenia reklamácie:…………………………………………………………………………………………..
Reklamáciu vybavoval: …………………………………………………………….………………………………..
……………………………..
Podpis